Protivpožarna vrata

Primena

Nakon usvajanja novog zakona o zaštiti od požara i pratećih regulativa i uredbi, PROTIVPOŽARNA VRATA kao osnovno sredstvo u borbi od širenja požara nalazi svoju primenu u sektorima:

  • gradjevinarstva
  • industrije
  • energetskih pogona

Primarni zadatak protivpožarnih vrata jeste da obezbedi integritet odre-đene protivpožarne zone kako bi se bezbedno obavila evakuacija objekta, a kao sekundarni zadatak jeste da se obezbedi ostatak objekta od materijalne štete koja bi bila prouzrokovana požarom.

Klasifikacija PP-vrata se vrši na osnovu vremenskog koeficijenta od-nosno vremena potrebnog da vrata zadrže integritet kako same konstruk-cije vrata tako i protivpožarne zone koju štiti.

  • F-30 minuta
  • F-60 minuta
  • F-90 minuta
  • F-120 minuta

Ispitivanje I klasifikaciju vrata obavlja za to akreditovana naučna insti-tucija, na teritoriji Republike Srbije atestiranje vrata vrši IMS Beograd.